Известие за защита на данните на Teximp SA Kuesnacht, 23.05.2018

Със следната информация бихме искали да ви запознаем с обработката на вашите лични данни от нас и вашите права съгласно Закона за защита на личните данни. Кои данни се обработват подробно и как се използва зависи до голяма степен от договорените услуги.

1. Кой отговаря за обработката на данните?

Отговорен е
Teximp SA
Кохлрайнщрасе 10 
CH-8700 Куеснахт

Нашият служител по защита на данните е Иван Борнатико. Можете да се свържете с г-н Борнатико по електринна поща на адрес: schweiz@teximp.com
 

2. Кои източници и данни използваме?

Ние обработваме лични данни, които получаваме от нашите клиенти или други заинтересовани страни, като част от нашите бизнес отношения. Освен това ние обработваме - доколкото е необходимо за предоставянето на нашите услуги - лични данни, които законно получаваме от публично достъпни източници (например директории на длъжници, поземлени регистри, търговски и сдружени регистри, преса, интернет) или които се предават на нас от други трети страни.

Съответната лична информация включва лична информация (име, адрес и друга информация за връзка като имейл адрес, дата и място на раждане и националност), идентификационни данни (напр. Данни от паспорта) и данни за автентификация (напр.  образец от подписа). В допълнение, те могат да включват данни за поръчките, данни от изпълнението на нашите договорни задължения, данни за документацията и други данни, сравними с посочените категории.

Ние обработваме лични данни в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни на ЕС (ОРЗЛД) и Федералния закон за защита на данните (ФЗЗД)

а. за изпълнение на договорни задължения (член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗЛД

Обработката на данните се извършва, за да осигурим нашите услуги в контекста на изпълнение на нашите договори с нашите клиенти или да извършваме преддоговорни мерки, които се извършват при поискване. Целите на обработката на данни зависят главно от конкретния продукт или конкретната услуга.
По-специално се извършва обработката на данни

 •  за да ви идентифицираме като наш клиент
 •  за да ви дадем разумни съвети
 •  за кореспонденция с вас
 •  за фактуриране.

б. в рамките на баланса на интересите (член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗЛД

Ако е необходимо, обработваме вашите данни извън действителното изпълнение на договора за защита на законните интереси на нас или на трети лица. Примери: 

 •  Реклама, стига да не сте възразили срещу използването на вашите данни,
 •  предявяване на искове и защита при съдебни спорове,
 •  осигуряване на ИТ сигурност и ИТ операции,
 •  предотвратяване и разследване на престъпления,
 •  мерки за сградна и растителна безопасност (напр. контрол на достъпа),
 •  Мерки за защита на правото на собственост, мерки за бизнес контрол и

По-нататъшно развитие на услугите и продуктите, управление на риска в нашата компания

в. въз основа на вашето съгласие (член 6 (1) a ОРЗЛД)

Доколкото сте ни предоставили съгласие за обработването на лични данни за конкретни цели, законността на това обработване се основава на Вашето съгласие. Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Това важи и за оттеглянето на декларациите за съгласие, които са ни издадени преди валидността на ОРЗЛД, т.е. преди 25 май 2018 г. Отмяната на съгласието е в сила само за в бъдеще и не засяга законосъобразността на данните, обработвани до отмяната.

г. (член 6, параграф 1, буква в) ОРЗЛД) или в интерес на обществото (член 6, параграф 1, буква д) от ОРЗЛД)

В допълнение, като компания сме подложени на различни правни задължения, т.е. законови изисквания (например данъчни закони). Целите на обработката включват, но не се ограничават до изпълнението на задълженията за данъчно отчитане и оценката и управлението на рисковете в нашата компания.

3. Кой получава данните ми?

По принцип ние предаваме само информация за нашите клиенти, ако законовите разпоредби го налагат и клиентът е дал своето съгласие. При тези условия получатели на лични данни, напр. може да бъдат:

 •  публични органи и институции,
 •  доставчици на услуги и фирми, които използваме като част от договорната обработка  - отношения по договори за изпълнение

Нашите партньори:

 •  Хаас Аутоматион Инк. 
 •  Накамура-Томе 
 •  Мацуура
 •  Торнос SA
 •  Шимада
 •  Машинни инструменти SHW

Други получатели на данни може да са тези, за които ни дадохте съгласието си за предаване на данните или сте дали съгласието си или на които имаме правомощието да предадем лични данни поради баланс на интереси.

4. Данните ще се предават ли на трета страна или на международна организация?

Прехвърлянето на данни на офиси в страни извън Европейския съюз (т.нар. Трети страни) се осъществява, доколкото това е възможно

 •  необходимо е да изпълните поръчките си,
 •  се изисква от закона (напр. задължения за данъчно отчитане) или
 •  Вие ни дадете съгласието си.

Освен това се предвижда прехвърляне на места в трети държави в следните случаи

 •  Ако е необходимо в отделни случаи, вашата лична информация може да бъде предадена на доставчик на ИТ услуги в Съединените щати или друга трета страна, за да се осигури IT операцията на нашата компания в съответствие с европейските стандарти за защита на данните.
 •  В отделни случаи личните данни ще се предават в съответствие със степента на защита на данните на Европейския съюз със съгласието на заинтересованото лице или чрез законови разпоредби относно борбата срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и други престъпни деяния, както и в контекста на баланса на интересите.
   

5. Колко време ще се съхраняват данните ми?

Ние обработваме и съхраняваме вашата лична информация, докато е необходима за изпълнението на нашите договорни и правни задължения. Трябва да се отбележи, че нашите бизнес отношения обикновено са непрекъснато задължение, което е предназначено за години.

 • Ако данните вече не се изискват за изпълнение на договорни или правни задължения, те редовно се заличават, освен ако временната им обработка е необходима за следните цели:
 •  изпълнение на изискванията за запазване на търговски и данъчни задължения, напр. може да бъде резултат от: Търговски кодекс (ТК), Данъчен кодекс (ДК). Сроковете за съхранение и документацията, посочени там, обикновено са от 6 до 10 години.
 •  Съхраняване на доказателства в съответствие със законовите разпоредби за ограничаване. Съгласно §§195 от Гражданския кодекс (ГК), тези срокове могат да бъдат до 30 години, като срокът на лимитиране е 3 години.
   

 6. Какви са правата за поверителност?

Имате право:

 •  съгласно член 7, параграф 3 ОРЗЛД, да оттеглите Вашето някога дадено съгласие по всяко време. В резултат на това не е разрешено да продължим обработката на данни въз основа на това съгласие за бъдещето;
 •  да поискате информация за личните ви данни, обработвани от нас, в съответствие с член 15 ОРЗЛД. По-конкретно, можете да предоставите информация за целите на обработката, категорията на личните данни, категориите получатели, на които са ви оповестени данните, планирания период на задържане, правото на поправка, заличаването, ограничаването на обработката или възражението, наличието на Правото да се оплакват, източникът на техните данни, ако не са събрани от нас, и наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и, когато е подходящо, съдържателна информация за техните данни;  
 •  в съответствие с член 16 ОРЗЛД незабавно да поискате коригирането на неправилни или попълнени лични данни, съхранявани от нас;
 •  да поискате, в съответствие с член 17 ОРЗЛД, анулирането на вашите лични данни, съхранявани от нас, освен ако обработката е за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация, за изпълнение на правно задължение от съображения за обществен интерес или за твърдение, Изискват се правни претенции;
 •  да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни в съответствие с член 18 ОРЗЛД, доколкото точността на данните се оспорва от вас, обработката е незаконна, но отхвърляте нейното заличаване, а ние вече не се нуждаем от данните, но вие имате нужда от тях за предявяване, упражняване или защита на правни искове или сте възразили срещу обработване в съответствие с член 21 ОРЗЛД;
 •  в съответствие с член 20 ОРЗЛД, да получите вашите лични данни, които сте ни предоставили в структуриран, общ и машинно четен формат, или да поискате прехвърлянето на друго отговорно лице
 •  да подаде жалба до надзорен орган в съответствие с член 77 от ОРЗЛД. Като правило можете да се свържете с надзорния орган на обичайното си местопребиваване, работното си място или седалището
   

Информация за правото ви на възражение съгласно член 21 ОРЗЛД

Специфично право на възражение

Имате право по всяко време, по причини, произтичащи от конкретната ви ситуация, да предотвратите обработката на лични данни, които ви засягат съгласно член 6, параграф 1, буква д) от ОРЗЛД (обработка на данни от обществен интерес) и член 6, параграф 1, буква е) Обработка на данни въз основа на баланс на интереси) се противопоставят.

Право на възражение срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг

В отделни случаи обработваме вашите лични данни, за да работим с директна поща. Имате право да се противопоставите по всяко време на обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, за целите на тази реклама, доколкото се отнася до такава пряка пощенска реклама.

Ако възразявате срещу обработката за целите на директния маркетинг, повече няма да обработваме вашите лични данни за тези цели.

Получател на възражения

Възражението може да бъде без конкретна форма, трябва да посочите вашето име и адрес и трябва да бъде адресирано до:

Тексимп SA
Господин Иван Борнатико 
Кохлрайнщрасе 10
CH-8700 Кюснахт
schweiz@teximp.com

Прочетох декларацията за поверителност и съм съгласен личните ми данни, които са посочени по-горе да се обработват в съответстие с тази декларация. повече информация