Oznámení o ochraně osobních údajů ve společnosti Teximp SA Kuesnacht, 23. 5. 2018


Těmito informacemi bychom Vám chtěli poskytnout přehled o zpracování Vašich osobních údajů naší společností a o Vašich právech vyplývajících z předpisů o ochraně osobních údajů. To, jaké údaje jsou podrobně zpracovávány a jakým způsobem jsou využity, se řídí rozhodujícím způsobem podle sjednaných plnění. Proto se Vás nebudou týkat všechny části těchto informací.
 

1. Kdo odpovídá za zpracování osobních údajů?

Správcem osobních údajů je

Teximp SA
Kohlrainstrasse 10
CH-8700 Kuesnacht

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je pan Ivan Bornatico. Kontaktovat ho můžete na e-mailové adrese: schweiz@teximp.com 
 

2. Jaké zdroje a údaje využíváme?

Zpracováváme osobní údaje, které získáme v rámci našeho obchodního vztahu od našich zákazníků nebo od jiných subjektů údajů. Mimoto zpracováváme — pokud je to nutné pro poskytování našich služeb — osobní údaje, které získáme legitimně z veřejně přístupných zdrojů (např. seznamy dlužníků, pozemkové knihy, obchodní rejstřík a rejstřík sdružení, tisk, internet) nebo které nám byly oprávněně předány jinými třetími osobami.

Relevantními osobními údaji jsou údaje o totožnosti (jméno, adresa a jiné kontaktní údaje jako e-mailová adresa, den a místo narození a státní příslušnost), údaje z průkazu totožnosti (např. údaje z průkazu) a ověřovací údaje (např. podpisový vzor). Mimoto to mohou být také údaje o objednávkách, údaje vyplývající z plnění našich smluvních závazků, dokumentační údaje a jiné údaje srovnatelné s uvedenými kategoriemi.

Zpracováváme osobní údaje v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a se spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG)

a. za účelem plnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 b GDPR) 

Zpracování osobních údajů probíhá za účelem poskytování našich plnění v rámci realizace našich smluv se zákazníky nebo za účelem realizace předsmluvních opatření, která jsou prováděna na vyžádání. Účely zpracování osobních údajů se řídí v první řadě konkrétním výrobkem nebo konkrétní servisní službou. Zpracování osobních údajů probíhá zejména

 •  abychom Vás mohli identifikovat jako našeho zákazníka

 • abychom Vám mohli přiměřeně poradit

 •  za účelem korespondence s Vámi

 •  za účelem vystavení faktury.
   

b. v rámci zvážení zájmů (čl. 6 odst. 1 f GDPR) 

Pokud je to nutné, zpracováváme Vaše osobní údaje nad rámec vlastního plnění smlouvy za účelem ochrany našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob. Příklady:

 •  reklama, pokud jste nevznesli námitku proti použití svých osobních údajů,
 •  uplatnění právních nároků a obhajoba při právních sporech,
 •  záruka IT bezpečnosti a IT provozu,
 •  zamezení a objasnění trestných činů,
 •  opatření za účelem bezpečnosti budov a zařízení (např. kontroly přístupu),
 •  opatření za účelem zajištění domovního práva, opatření za účelem obchodního řízení a další rozvoj služeb a výrobků, řízení rizika v našem podniku.

c. na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 a GDPR) 

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů k určitým účelům, je oprávněnost tohoto zpracování daná na základě Vašeho souhlasu. Udělený souhlas může být kdykoli odvolán. To platí také pro odvolání prohlášení o souhlasu, která byla vůči nám vydaná před nabytím platnosti GDPR, tedy před 25. květnem 2018. Odvolání souhlasu má účinek teprve do budoucnosti a není jím dotčena oprávněnost osobních údajů zpracovaných do okamžiku odvolání.

d. na základě zákonných ustanovení (čl. 6 odst. 1 c GDPR) nebo ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 e GDPR) 

Mimoto podléháme my jako podnik různým právním závazkům, tzn. zákonným požadavkům např. daňové zákony). K účelům zpracování patří mimo jiné plnění daňově právní oznamovací povinnosti a vyhodnocení a řízení rizik v rámci našeho podniku.
 

3. Kdo dostává mé osobní údaje?

Informace o našich zákaznících předáváme zásadně dále jen tehdy, pokud to dovolují zákonná ustanovení, zákazník udělili souhlas. Za těchto předpokladů mohou příjemci osobních údajů např. být:

 •  veřejné orgány a instituce,

 •  poskytovatelé služeb a podniky, které přizveme v rámci vztahů se zpracovatelem.

Naši partneři:

 •    Haas Automation Inc.

 •    Nakamura-Tome

 •    Matsuura

 •    Tornos SA

 •    Shimada

 •    SHW Werkzeugmaschinen

Dalšími příjemci osobních údajů mohou být orgány, pro které jste nám udělili souhlas s předáním osobních údajů nebo osvobodili od souhlasu, nebo kterým jsme oprávněni předat osobní údaje na základě zvážení zájmů.

4. Jsou údaje předávány do třetí země nebo nějaké mezinárodní organizaci?

K předání osobních údajů subjektům ve státech mimo Evropskou unii (tzv. třetí státy) dochází, pokud:

 •  je to nutné k realizaci Vašich objednávek,
 •  je to předepsané ze zákona (např. oznamovací povinnosti podle daňových předpisů) nebo
 •  pokud jste nám udělili souhlas.

Dále se předání subjektům ve třetích státech předpokládá v následujících případech:

 •  Pokud je to v jednotlivých případech nutné, budou Vaše osobní údaje možná předávány poskytovateli IT služeb do USA nebo do jiného třetího státu za účelem zajištění IT provozu našeho podniku při dodržení evropské úrovně ochrany osobních údajů.
 •  Se souhlasem subjektu údajů nebo na základě zákonných ustanovení za účelem boje proti praní špinavých peněz, financování terorismu a jiných trestných jednání a v rámci zvážení zájmů jsou v jednotlivých případech osobní údaje předávány při dodržení stejné úrovně ochrany osobních údajů jako v Evropské unii.

5. Jak dlouho zůstanou uloženy mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme a ukládáme tak dlouho, dokud je to nutné ke splnění našich smluvních a zákonných povinností. Přitom je nutno respektovat, že náš obchodní vztah je zpravidla trvalý závazkový vztah, který je založen na roky.

Pokud již osobní údaje nejsou nutné pro plnění smluvních nebo zákonných povinností, jsou zpravidla vymazány, ledaže by jejich další zpracování – na omezenou dobu – bylo nutné k následujícím účelům:

 •  Plnění obchodně právních a daňově právních archivačních povinností, které mohou vyplývat např. z: Obchodního zákoníku (HGB), zákona o správě daní a poplatků (AO). Lhůty stanovené v těchto předpisech pro archivaci, resp. dokumentaci činí zpravidla šest až deset let.

 •  Získání důkazních prostředků v rámci zákonných předpisů o promlčení. Podle § 195 a násl. Občanského zákoníku (BGB) mohou tyto promlčecí lhůty činit až 30 let, přičemž pravidelná promlčecí lhůta činí 3 roky.

6. Jaká mám práva na ochranu osobních údajů?

Máte právo:

 •  podle čl. 7 odst. 3 GDPR svůj jednou udělený souhlas vůči nám kdykoli odvolat. To má za následek, že do budoucna již nebudeme smět pokračovat ve zpracování osobních údajů, které se zakládalo na tomto souhlasu;
 •  podle čl. 15 GDPR žádat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Zejména můžete žádat informaci o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, vůči nimž byly nebo budou zpřístupněny Vaše osobní údaje, o plánované době uložení, o existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo na námitku, o existenci práva na stížnost, o původu Vašich osobních údajů, pokud jsme je nezískali my, a o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a popř. příslušné informace o podrobnostech;
 •  podle čl. 16 GDPR žádat bez zbytečného odkladu opravu Vašich nesprávných údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů, které jsou u nás uloženy;
 •  podle čl. 17 GDPR žádat výmaz Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, pokud zpracování není nutné k výkonu práva na svobodné projevení názoru a na informaci, za účelem splnění právního závazku, z důvodu veřejného zájmu nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo hájení právních nároků;
 •  podle čl. 18 GDPR žádat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popřete správnost osobních údajů, pokud je zpracování neoprávněné, Vy však odmítnete jejich výmaz a my osobní údaje již nepotřebujeme, jsou však nutné k uplatnění, výkonu nebo hájení právních nároků nebo pokud jste podali námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR;
 •  podle čl. 20 GDPR obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo žádat předání jinému správci, a 
 •  podle čl. 77 GDPR podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete za tímto účelem obrátit na dozorový úřad podle svého obvyklého místa pobytu nebo místa výkonu činnosti nebo podle sídla naší společnosti.

Informace o Vašem právu podat námitku podle článku 21 GDPR 

Právo podat námitku v jednotlivém případě

Máte právo z důvodů, které vyplývají z Vaší specifické situace, kdykoli podat námitku proti zpracování svých osobních údajů, které probíhá na základě článku 6 odst. 1 písm. e GDPR (zpracování osobních údajů ve veřejném zájmu) a článku 6 odst. 1 písm. f GDPR (zpracování osobních údajů na základě zvážení zájmů).

Právo na námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímé reklamy

V jednotlivých případech zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem přímé reklamy. Máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování svých osobních údajů za účelem takové reklamy, pokud je to spojeno s takovou přímou reklamou.
Pokud podáte námitku proti zpracování za účelem přímé reklamy, nebudeme Vaše osobní údaje již zpracovávat k těmto účelům.

Příjemce námitky

Námitka může být podaná neformálně s uvedením předmětu „Námitka", Vašeho jména a adresy a sdělení by mělo být zasláno na následující adresu:

Teximp SA
pan Ivan Bornatico
Kohlrainstrasse 10
CH-8700 Küsnacht
schweiz@teximp.com
 

Zásady ochrany osobních údajů Teximp spol. s r.o.

Tyto stránky používají soubory cookies. Pokračováním v prohlížení beze změny nastavení Vašeho prohlížeče vyjadřujete svůj souhlas. Veškeré informace naleznete v Prohlášení o správě dat a cookies. Více informací