Vyhlásenie Teximp SA Kuesnacht o ochrane osobných údajov z 23.05.2018

Nasledujúcimi informáciami by sme Vám chceli poskytnúť prehľad o spracovávaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou a o Vašich právach vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov. Ktoré údaje sa spracúvajú podrobne a ako sa používajú, to vo veľkej miere závisí od dohodnutých služieb. Preto sa Vás všetky časti týchto informácií netýkajú.

1. Kto je zodpovedný za spracovanie údajov

Zodpovedný je 
Teximp SA
Kohlrainstrasse 10
CH-8700 Kuesnacht

Našim pracovníkom povereným ochranou osobných údajov je Ivan Bornatico. S pánom Bornatico sa môžete spojiť na: schweiz@teximp.com
 

2. Aké zdroje a údaje používame?

Spracovávame osobné údaje, ktoré dostávame od našich zákazníkov alebo iných zainteresovaných strán v rámci našich obchodných vzťahov. Okrem toho spracovávame -  ak je to pre poskytovanie našich služieb potrebné- osobné údaje, ktoré získavame povoleným spôsobom z verejne dostupných zdrojov (napr. zoznamy dlžníkov, katastre, obchodné registre, registre združení, tlač, internet), alebo tie, ktoré nám oprávnene sprostredkovali iné tretie strany. 

Relevantnými osobnými údajmi sú osobné údaje (meno, adresa a iné kontaktné údaje ako e-mailová adresa, dátum a miesto narodenia ako aj štátna príslušnosť), legitimačnými údajmi (napr. údaje z pasu) a autentifikačnými údajmi (napr. podpisový vzor)  . Okrem toho to môžu byť aj údaje z objednávky, údaje z plnenia našich zmluvných povinností, údaje z dokumentácie ako aj iné údaje porovnateľné s uvedenými kategóriami.  

Osobné údaje spracovávame v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (DSGVO)  a Federálneho zákona o ochrane údajov (BDSG)

a. za účelom plnenia zmluvných povinností  (čl. 6, odst. 1 b DSGVO)

Spracovanie údajov sa uskutočňuje kvôli poskytovaniu našich služieb v rámci realizovania našich zmlúv so zákazníkmi alebo za účelom realizovania zmluvných opatrení, ktoré sú poskytované na požiadanie. Účel spracovania údajov sa riadia v prvom rade podľa konkrétneho produktu alebo podľa konkrétnej služby. Spracovanie údajov sa vykonáva predovšetkým 

 •  kvôli tomu, aby sme Vás mohli identifikovať ako nášho zákazníka 
 •  kvôli tomu, aby sme Vám mohli primerane poradiť 
 •  za účelom korešpondencie s Vami 
 •  za účelom fakturácie. 

b. v rámci vyváženosti záujmov (Čl. 6 Odst. 1 f DSGVO) 

Ak je to potrebné, spracovávame Vaše údaje o konkrétnom plnení zmluvy na ochranu oprávnených záujmov nás alebo tretích strán. Príklady:

 •  reklama, ak ste nenamietali proti používaniu vašich údajov, 
 •  uplatnenie zákonných nárokov a obhajoba v súdnych sporoch, 
 •  zaistenie IT bezpečnosti a prevádzky IT, 
 •  predchádzanie trestným činom a ich vyšetrovanie, 
 •  opatrenia pre bezpečnosť budov a zariadení (napr. kontroly prístupu) 
 •  opatrenia na zabezpečenie domácej legislatívy, opatrenia na riadenie podnikania a ďalšie-ho rozvoja služieb a produktov, Riadenie rizík v našej spoločnosti. 

c. na základe Vášho súhlasu (čl. 6 odst. 1 a DSGVO) 

Ak ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov na určitý účel, tak je daná zákonnosť tohto spracovania na základe vášho súhlasu. Udelený súhlas môže byť hocikedy odvolaný. Platí to aj pre odvolanie  vyhlásení o súhlase, ktoré nám boli udelené pred platnosťou GDPR, t.j pred 25. májom 2018. Odvolanie súhlasu platí až pre budúcnosť a netýka sa zákonnosti údajov spracovaných pred odvolaním.


d. na základe zákonných požiadaviek  (čl. 6 odst. 1 c DSGVO) alebo vo verejnom záujme (čl. 6 odst. 1 e DSGVO) 

Okrem toho podliehame ako spoločnosť rôznym právnym povinnostiam, to znamená zákonným požiadavkám (napríklad daňovým zákonom). K účelom spracovania patrí okrem iného plnenie daňovej ohlasovacej povinnosti ako aj posúdenia riadenie rizík v našej spoločnosti.
 

3. Kto dostane moje údaje? 

Informácie o našich zákazníkoch poskytneme ďalej zásadne len vtedy, ak to vyžadujú zákonné ustanovenia, zákazník s tým súhlasil. Za týchto predpokladov môžu byť príjemcami osobných údajov, napríklad:

 • verejné orgány a inštitúcie
 • poskytovatelia služieb a podniky, ktoré využívame v rámci podmienok spracovania objednávok.

Naši partneri:

 • Haas Automation Inc.
 • Nakamura-Tome
 • Matsuura
 • Tornos SA
 • Shimada
 • SHW Werkzeugmaschinen

Ďalšími príjemcami údajov môžu byť tie orgány, pre ktoré ste nám udelili alebo povolili súhlas na sprostredkovanie osobných údajov, alebo tých, na ktoré máme nárok na základe vyváženosti záujmov. 
 

4. Budú údaje poskytnuté tretím krajinám alebo medzinárodnej organizácii? 

Poskytnutie údajov orgánom v štátoch mimo Európskej Únie (takzvaným tretím krajinám) sa uskutoční, ak

 •  je to potrebné na zrealizovanie Vašich zákaziek, 
 •  je to zákonom predpísané (napr.  daňové ohlasovacie povinnosti) alebo 
 •  ste nám udelili svoj súhlas.

Okrem toho sa poskytnutie orgánom tretích krajín predpokladá v nasledovných prípadoch:

 •  Pokiaľ sa to v jednotlivých prípadoch vyžaduje, postúpia sa Vaše osobné údaje, podľa možnosti poskytovateľovi IT služieb v USA alebo inému tretiemu štátu, na zabezpečenie IT-prevádzky našej spoločnosti pri dodržaní európskej úrovne ochrany údajov. 
 •  So súhlasom dotknutej osoby alebo na základe zákonných nariadení v boji s praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu a inými trestnými konaniami, ako aj v kontexte vyváženia záujmov, sa v jednotlivých prípadoch postupujú osobné údaje pri dodržaní úrovne ochrany údajov Európskej Únie.  

5.  Ako dlho budú uložené moje údaje? 

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame dovtedy, pokiaľ je to potrebné pre splnenie našich zmluvných a zákonných povinností. Pritom je potrebné upozorniť na to, že náš obchodný vzťah je spravidla dlhodobým záväzkom, ktorý je naplánovaný na viac rokov.

Ak údaje už nie sú potrebné na splnenie zmluvných alebo zákonných povinností, tak sa pravidelne vymazávajú, okrem tých, u ktorých sa vyžaduje ich ďalšie dočasné spracovanie na nasledovné účely:

 •  Splnenie obchodných a zákonných daňových povinností uskladnenie, ktoré môžu vyplynúť napr. z:: obchodného zákonníka (Obch. zák.), daňového zákonníka (Daň zák.). Lehoty pre uchovávanie, príp. dokumentáciu, ktoré sú tam uvedené, predstavujú spravidla šesť až desať rokov.  
 •  Zachovanie dôkazov v rámci zákonných predpisov o premlčaní. V súlade s   §§ 195 ff Občianskeho zákonníka (Obč. zák.) môžu premlčacie doby predstavovať do 30 rokov, pričom pravidelná premlčacia doba je 3 roky. 
   

 6. Aké sú moje práva na ochranu osobných údajov?

Máte právo:

 •  podľa čl. 7 odst. 3 Všeobecných nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR) hocikedy odvolať svoj súhlas, ktorý ste nám udelili.  V dôsledku toho nebudeme už môcť v budúcnosti ďalej spracovávať údaje, ktorých sa toto povolenie na základe tohoto súhlasu; 
 •  podľa čl. 15 Všeobecných nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR) požadovať informáciu o Vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame. Predovšetkým môžete požadovať informáciu o účeloch spracovania, kategórií osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté Vaše údaje, o plánovanej dobe ich uchovania,  o práve na opravu, zrušenie, obmedzenie spracovania alebo námietku,  o existencii práva na odvolanie, pôvode údajov, ak neboli nami zhromaždené ako aj o existencii automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania a prípadne požadovať zmysluplné informácie o ich podrobnostiach ; 
 •  podľa čl. 16 Všeobecných nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR)  požadovať okamžitú opravu nesprávnych alebo doplnenie osobných údajov, ktoré máme uložené;  
 •  podľa čl. 17 Všeobecných nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR) požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ktoré máme uložené,  pokiaľ sa ich spracovanie nevyžaduje na výkon práva na slobodný prejav názoru a informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na uplatnenie, vykonávanie a  obranu právnych nárokov;  
 •  podľa čl. 18 Všeobecných nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR) požadovať obmedzenie spracovania svojich osobných údajov, pokiaľ spochybňujete správnosť údajov, ich spracovanie je neoprávnené, ale odmietate ich vymazanie a my už údaje nepotrebujeme, Vy ich však potrebujete na uplatnenie, realizovanie alebo obhajobu právnych nárokov alebo ste podali námietku proti spracovaniu v súlade s Čl. 21 GDPR;  
 •  podľa čl. 20 Všeobecných nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR) dostať svoje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v bežnom, štruktúrovanom a strojom spracovanom formáte, alebo požadovať ich prenos inej zodpovednej osobe a 
 •  podľa čl. 77 Všeobecných nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR) sťažovať sa u dozorného úradu. Spravidla sa môžete v tomto smere obrátiť na dozorný úrad Vášho obvyklého pobytu, alebo pracoviska alebo sídla našej spoločnosti
   

Informácie o Vašom práve na vznesenie námietky podľa článku 21 DSGVO

Právo na vznesenie námietky týkajúce sa konkrétneho prípadu

Z dôvodov, ktoré Vám vzniknú z mimoriadnej situácie, máte právo hocikedy podať námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú,  ktoré sa realizuje na základe článku 6 , odstavec 1 písmeno e Všeobecných nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR) (Spracovanie údajov vo verejnom záujme) a článku 6 odstavec 1 písmeno f Všeobecných nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR)  (Spracovanie údajov na základe vyvažovania záujmov).

Právo na vznesenie námietky proti spracovaniu údajov pre účely priamej reklamy

V jednotlivých prípadoch spracovávame Vaše osobné údaje na účely priamej reklamy. Máte právo hocikedy podať námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účel reklamy takéhoto druhu, ak tento účel súvisí s takouto priamou reklamou.  

Ak namietnete spracovanie pre účel priamej reklamy, tak sa už Vaše osobné údaje nebudú viac spracovávať pre tieto účely.

Príjemca námietky

Námietka môže byť neformálna, pričom vo vec zadáte "námietka", s uvedením vášho mena a adresy a mala by sa adresovať:

Teximp SA
Herr Ivan Bornatico
Kohlrainstrasse 10
CH-8700 Küsnacht
schweiz@teximp.com

Táto stránka používa súbory cookie. Ak chcete pokračovať bez zmeny nastavení, súhlasíte s používaním súborov cookie. Ak chcete zistiť viac, ako nastaviť svoje vlastné preferencie, prečítajte si prosím naše pravidlá pre správu údajov a cookies. Viac informácií